Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017

Instytut Książki ogłosił nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017". Termin naboru upłynie 30 kwietnia.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Kontakt:
Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11
Joanna Odolska, mail: j.odolska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 12
Karolina Nowak, mail: k.nowak@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 08

Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Książki.


Konkurs grantowy "Wspieramy rozwój"

W ramach konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. można ubiegać się o dotacje na realizację projektów społecznie użytecznych. Zgłoszenia będa przyjmowane do 21 kwietnia br.

W konkursie mogą wziąć udział instytucje kultury. Granty będą przyznawane w czterech kategoriach:

 • Nauka i rozwój
 • Edukacja i sport
 • Kultura
 • Inicjatywa społeczna

W każdej z kategorii przewidziane są:

 • dwa granty po 30 tys. zł każdy
 • trzy granty po 20 tys. zł każdy
 • trzy granty po 10 tys. zł każdy
 • pięć grantów po 5 tys. zł każdy

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie Cedrob S.A.


Partnerstwo dla książki - drugi nabór do programu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza drugi nabór do programu " Partnerstwo dla książki". Wnioski można składać do 31 marca 2017 r. 

Program służy finansowaniu czterech rodzajów zadań:

 • prowadzeniu szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;
 • prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;
 • prowadzeniu szkoleń dotyczących podniesienia kwalifikacji księgarzy;
 • promocji księgarń stacjonarnych i prowadzenia przez nie działań animujących czytelnictwo.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjnych, promocyjnych i animacyjnych realizowanych przez księgarnie oraz biblioteki publiczne.

Nabór potrwa do 31 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem, wytycznymi i wnioskiem wzorcowym są dostępne na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Nabór do programu Kultura – Interwencje 2017

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

 • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • nagrania audio-video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
 • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Nabór wniosków potrwa do 27 marca 2017.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury.


Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – edycja 2017

Rusza nowa edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości do 25 000 zł z przeznaczeniem na projekty infrastrukturalne. Wnioski w pierwszej edycji Konkursu można składać w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Projekty infrastrukturalne to takie, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mogą być realizowane w takich kategoriach, jak:

 • energia, zasoby naturalne i ekologia 
 • wsparcie i opieka medyczna
 • pomoc socjalna
 • edukacja i opieka nad dziećmi
 • mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna
 • nauka
 • technika 
 • kultura
 • innowacje społeczne

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Wnioski w pierwszej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 30 czerwca 2017 roku do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 30 czerwca 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 sierpnia 2017 roku.

Wnioski w drugiej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 31 grudnia 2017 roku, do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 31 grudnia 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Kulczyk Foundation.


 

Konkurs „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Termin zgłoszeń: 20 marca br.

Celem konkursu jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności. W konkursie wspierane będą przedsięwzięcia, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych,
włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.
Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Nabór zgłoszeń potrwa do 20 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie seniorzywakcji.pl.


Programy MKiDN 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2017, w tym program "Promocja czytelnictwa". W ramach programu Promocja czytelnictwa" przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2016 roku oraz do 31 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MKiDN.