Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

aktualizacja: 17.04.2019 r.

Konkurs grantowy "Moja Mała Ojczyzna"

Trwa III edycja konkursu grantowego Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego "Moja Mała Ojczyzna!", w którym mogą wziąć udział także biblioteki. Nabór wniosków potrwa do 16 czerwca 2019 r.

Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. 

Projekty zgłoszone do konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 01.01.2020 r. do 01.07.2020 r. Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000,00 złotych brutto.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
 • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych - w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
 • koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
 • koszt tablicy informacyjnej.

Nabór trwa od 16 kwietnia do 16 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje  o konkursie są dostępne na stronie Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.


 

Konkurs grantowy "Patroni Roku"

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 30),
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 10). 

Uprawnione do zgłaszania wniosków wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych,
 • konferencje, spotkania, sympozja,
 • wydawnictwa,
 • koncerty,
 • wydarzenia plenerowe,
 • wystawy,
 • audycje radiowe, telewizyjne,
 • promocja w internecie,
 • imprezy sportowe.

Wnioski można składać do 25 kwietnia br.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Fundacji LOTTO.


 

Nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu EtnoPolska 2019, w którym dofinansowanie mogą uzyskać m.in. samorządowe instytucje kultury. Nabór potrwa do 29 kwietnia br.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Dofinansowanie można uzyskać na pokrycie części kosztów realizacji takich zadań jak:

 • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne;
 • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej;
 • działania interdyscyplinarne łączące działania opisane w pkt 1 i 2;
 • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. 19. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania.

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku. 

Informacji o programie udziela Barbara Tuszyńska, tel. (+48 22) 21 00 178, e-mail: btuszynska@nck.pl w dni robocze w godzinach 10.00–14.00.

Szczegółowe informacje o programie oraz regulamin znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.


 

Konkurs grantowy Generacja 5.0 na projekty skierowane do osób w wieku 50+

Trwa II edycja konkursu grantowego Generacja 5.0, organizowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Wnioski można składać do 28 kwietnia 2019 r.

Celem Konkursu jest:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji u osób w wieku 50+ oraz pobudzenie ich do aktywności zawodowej;
 • poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej: poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 50+;
 • rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 50+.

Adresatem działań konkursowych są osoby w wieku powyżej 50. roku życia, mieszkające w gminach do 20 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W Konkursie mogą brać udział:

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • gminy (jednostka samorządu terytorialnego);
 • biblioteki publiczne;
 • domy kultury.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty spełniające następujące kryteria:

 • projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+, realizowane na terenie gmin do 20 tysięcy mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • projekty przewidujące działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia zawodowego, grupowa rehabilitacja
 • lub fizjoterapia, itp.;
 • dodatkowo wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów projektu (np. wystawienie sztuki), stanowiące element projektu;
 • czas trwania realizacji projektu: od 2 do 3 miesięcy, cyklicznie.

Jeden projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie do 15 000,00 złotych brutto

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.


 

"Decydujesz, pomagamy" - nabór do VI edycji programu

Do 29 kwietnia 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w VI edycji programu "Decydujesz, pomagamy". Program realizuje Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".

W ramach programu teren Polski podzielony został na 125 mikroregionów (patrz: mapa poniżej). W każdym mikroregionie przekazane zostaną maksymalnie trzy granty organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, spółdzielniom socjalnym lub grupom nieformalnym (aplikującym z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną), działającym na rzecz lokalnej społeczności.

W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień:

 • wspierania lokalnej aktywności,
 • działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego w tym działań związanych ze zmniejszeniem ilości wykorzystywanego plastiku i recyclingu, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności,
 • edukacji dzieci i młodzieży - kształtowania umiejętności miękkich,
 • ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

W pierwszym etapie wszystkie wnioski poddane będą ocenie formalnej. Jeśli przejdą ją pozytywnie, zostaną poddane ocenie merytorycznej, a następnie rozpatrzone przez Komisję Grantową, która wyłoni maksymalnie 3 najlepsze projekty w każdym ze 125 obszarów w oparciu o przedstawione niżej kryteria.
O tym, jakie dofinasowanie otrzyma każdy z projektów, zdecydują klienci Tesco, głosując na jedną z najlepszych inicjatyw w każdym mikroregionie. Głosowanie potrwa miesiąc (17.06 – 14.07.2019 r.).

Wnioski można składać do 29 kwietnia 2019 roku (do godz. 17:00) za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

Szczegółowe informacje oraz regulamin VI edycji programu są dostępne na stronie www.tesco.pl/pomagamy/.