Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

aktualizacja: 17.06. 2019 r.

 

 

Konkurs "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego realizuje piątą edycję ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wnioski można zgłaszać do 1 lipca 2019 r.

W konkursie można zgłaszać inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.

Mogą one dotyczyć wielu aspektów m.in. tworzenia i wyposażenia bibliotek, domów kultury, placów zabaw, boisk, parków i innych. Ważne by projekt miał miejsce w przestrzeni publicznej i był dostępny dla wszystkich. Konkurs promuje działania na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych oraz integracji międzypokoleniowej.

Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą grupę mieszkańców, którym zależy na zmianie i chcą poświęcić swój czas na wspólne działania.

Autorami wniosków mogą być organizacje, które posiadają zdolność prawną i działają w lokalnym środowisku. Należą do nich m.in.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Pomysł może zgłosić każdy! Musi tylko namówić jedną z wyżej wymienionej instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Wnioski można zgłaszać do 1 lipca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego.


 

Nabór do programu Kultura – Interwencje 2019

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło drugi nabór do programu Kultura – Interwencje 2019. Nabór potrwa do 1 lipca br.

Celem programu "Kultura – Interwencje 2019" jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami),
  • konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk  kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Nabór wniosków potrwa do 1 lipca 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Szczegółowe informacje o programie znajdują sie na stronie Narodowego Centrum Kultury.


 

Konkurs grantowy "Na dobry początek!"

Trwa XII edycja konkursu grantowego Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego "Na dobry początek!". Wnioski można składać do 14 lipca br.

Celem Konkursu jest:
1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z
ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez
realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym,
2) wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
wpływających na:
a) interakcję między dziećmi,
b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
c) kreatywność,
d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem
specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
3) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego Projektu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat;
  • zakup pomocy dydaktycznych;
  • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektem;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
  • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.


 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019

Trwa 6. edycja programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Wnioski można składać do 31 lipca 2019 r.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2016 r. i/lub w 2017 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Instytutu Książki (podstronie o programie).