Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

Nabór do programu Kultura – Interwencje 2017

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

 • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • nagrania audio-video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
 • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Nabór wniosków potrwa do 27 marca 2017.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury.


Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – edycja 2017

Rusza nowa edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości do 25 000 zł z przeznaczeniem na projekty infrastrukturalne. Wnioski w pierwszej edycji Konkursu można składać w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Projekty infrastrukturalne to takie, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mogą być realizowane w takich kategoriach, jak:

 • energia, zasoby naturalne i ekologia 
 • wsparcie i opieka medyczna
 • pomoc socjalna
 • edukacja i opieka nad dziećmi
 • mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna
 • nauka
 • technika 
 • kultura
 • innowacje społeczne

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Wnioski w pierwszej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 30 czerwca 2017 roku do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 30 czerwca 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 sierpnia 2017 roku.

Wnioski w drugiej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 31 grudnia 2017 roku, do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 31 grudnia 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Kulczyk Foundation.


Inkubator pomysłów wspierających osoby zależne - zgłoś pomysł do 12 marca! 

Jeśli masz pomysł na nowatorskie rozwiązanie, które może pomóc osobom zależnym lub ich opiekunom, chcesz nad nim popracować i spróbować wcielić je w życie - zgłoś się do inkubatora pomysłów "Stoczni"!

Konkurs realizuje Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" wraz Gminą Miasta Gdynia, m.st. Warszawą oraz ECORYS Polska sp. z o.o., w ramach projektu grantowego "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych".

Możliwa maksymalna kwota jednego udzielonego w konkursie grantu wynosi 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Przewidywana, średnia kwota jednego udzielonego grantu wynosi 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

Do udziału w naborze do inkubatora pomysłów jako pomysłodawcy (potencjalni innowatorzy) uprawnione są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (np. organizacje pozarządowe, instytucje publiczne), a także grupy nieformalne (np. grupy sąsiedzkie, partnerstwa lokalne), reprezentujące wszystkie sektory i branże, zarówno mające na co dzień bezpośredni kontakt z osobami zależnymi i dedykowanymi im usługami (np. opiekunowie takich osób, pracownicy instytucji opiekuńczych), jak i niezwiązane na co dzień z tym obszarem, ale mające pomysł na dotyczącą go innowację i chcące go rozwijać w ramach inkubatora.

Pomysł może dotyczyć dowolnej sfery życia wybranej grupy osób lub wszystkich osób zależnych. Może być pomysłem na jakiś nowy produkt czy usługę albo na usprawnienie sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania.

Więcej informacji na stronie http://www.innowacjespoleczne.org.pl/inkubator-pomyslow


Konkurs „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Termin zgłoszeń: 20 marca br.

Celem konkursu jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności. W konkursie wspierane będą przedsięwzięcia, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych,
włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.
Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Nabór zgłoszeń potrwa do 20 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie seniorzywakcji.pl.


Programy MKiDN 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2017, w tym program "Promocja czytelnictwa". W ramach programu Promocja czytelnictwa" przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2016 roku oraz do 31 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MKiDN.