Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

aktualizacja: 30.07.2018 r.

 

Program "Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska"

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego MKiDN "Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska". Wnioski można składać do 20 sierpnia br.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, a także dla upamiętniania i przybliżania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji zadań popularyzujących dorobek kultury i działalność kulturalną w życiu społecznym, w szczególności w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Założeniem programu jest docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane działania mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku.

Informacji o programie udziela w godzinach 10.00–14.00:

Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl

Michał Rydzewski, tel. (+48 22) 21 00 156 | e-mail: mrydzewski@nck.pl

Więcej informacji o programie znajduje się na stonie interentowej Narodowego Centrum Kultury.


11. edycja konkursu grantowego "Na dobry początek!"

Trwa nabór do 11. edycji konkursu grantowego Fundacji BGK "Na dobry początek!", na działania adresowane do dzieci w wieku 2-9 lat i ich rodzin. Wnioski można składać do 23 września br.

Celem Konkursu jest:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących gminy do 20 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym,

2) wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:

a) interakcję między dziećmi,
b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
c) kreatywność,
d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
  • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu


Projekty można składać w dwóch ścieżkach:

I ścieżka

  • dotyczy dzieci  uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
  • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
  • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka

  • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
  • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
  • umożliwienie dostępu do edukacji.

Wnioski można składać do 23 września br. Wyniki zostaną ogłoszone 16 listopada br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/o-konkursie