Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

Infrastruktura Bibliotek 2016–2020: ruszył nabór wniosków!

Instytut Książki ogłosił IV nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Priorytet "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

W ramach priorytetu można starać się o dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek.

Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Termin naboru wniosków upłynie 20 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborze, w tym regulamin i wyjaśnienia, są dostępne na stronie Instytutu Książki.

Kontakt:

Anna Zagórska
a.zagorska@instytut­ksiazki.pl, 12 61 71 911, 694 268 148

Joanna Odolska
j.odolska@instytutksiazki.pl, 12 61 71 912, 694 268 027


Konkurs grantowy "Bank Dziecięcych Uśmiechów"

Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK "Bank Dziecięcych Uśmiechów". Termin zgłoszeń to 23 lutego 2018 r.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów edukacyjno-wychowawczych skierowanych do dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Hasło przewodnie bieżącej edycji konkursu brzmi: „Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach  programu, wynosi 5000,00 zł.

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji internetowej znajdującej się na stronie https://granty.fundacja.bzwbk.pl/.

Informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie Fundacji Banku Zachodniego WBK.


Trwa rekrutacja do XI edycji programu "Seniorzy w akcji"

"Seniorzy w akcji" to konkurs mający na celu wspieranie działań osób starszych na rzecz otoczenia, promocję współpracy międzypokoleniowej i integrację środowiska UTW. Termin zgłoszeń to 19 marca 2018 r.

Konkurs organizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Wspierane są projekty, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

 • angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
 • sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych, - włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
 • uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją (np. biblioteką), która pełni rolę podmiotu aplikującego o grant (tzw. „organizacja wspierająca”). Jedna organizacja lub instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na konkurs.

Minimalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w ramach konkursu, wynosi 6 tys. zł, a maksymalna 12 tys. zł. Uczestnicy konkursu muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Dotacje zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach programu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2018, a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2019.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację/instytucję wspierającą.

Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 19 marca 2018 (do godz. 23:59), korzystając z formularza online dostępnego na stronie www.formularz.seniorzywakcji.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konkursu "Seniorzy w akcji".


Program dotacyjny "Kultura – Interwencje" 2018

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 2018. Wnioski będzie można składać do 14 lutego br.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 31 marca do 20 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku. Formularz wniosku niedługo będzie dostępny w systemie EBOI.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

 • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających
 • lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • nagrania audio/video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie
 • czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
 • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
 • organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym;
 • organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Informacji o programie udziela w godzinach 10.00–14.00:

Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl

Regulamin programu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury.


Konkurs grantowy "Na 100 Niepodległa"

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła konkurs grantowy na projekty patriotyczne dla dzieci i młodzieży (w wieku od 7 do 18 lat). Wnioski można składać do 16 lutego 2018 r.

Celem Konkursu jest:
1) wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli, zachęcenie do odnowienia lub nawiązania więzi międzypokoleniowych;
2) zachęcenie dzieci i młodzieży do działań zwiększających poziom ich wiedzy dotyczącej historii Polski;
3) zachęcenie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do tworzenia inspirujących zadań, które zapoznają z tradycją, inspirują do uczczenia miejsc pamięci, przypominają okoliczności historycznych wydarzeń lokalnych, bądź ogólnopolskich.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji,państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek:
1) Ścieżka I: projekty w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedze historyczną na temat Polski (grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat , które są objęte edukacją szkolną). Wygrywa najlepszych 55 projektów, które zostaną dofinansowane każdy w kwocie do 10 000,00 złotych.
2) Ścieżka II: przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym (grupa docelowa dzieci i młodzież od 7 do 18 lat).Wygrywa najlepszych 5 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 120 000,00 złotych.

Realizacja Projektów może odbywać się od 13 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

1) przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
2) zakup sprzętu i wyposażenia związanego z prowadzonym Projektem;
3) cykliczne imprezy okolicznościowe;
4) jednorazowe imprezy okolicznościowe;
5) koordynacje i zarządzanie projektem w kwocie nie przekraczającej 5% budżetu projektu.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na;
1) inwestycje (w tym budowy placów zabaw jako główny element projektu);
2) remonty;
3) bieżącą działalność instytucji.

Wnioski można składać do 16 lutego 2018 roku przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Generatora Wniosków. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.


Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2018"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór trwa do 14 marca 2018 r. do godz. 12.00.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje w wysokości do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2018 r. a 30 listopada 2019 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i  fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Dofinansowanie można pozyskać na wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projektach młodzi ludzie z małych miejscowości mają rozwijać swoje umiejętności:

 • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń; równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
 • skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu; chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
 • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
 • wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie; ważne jest także, by potrafił publicznie zaprezentować własne działania i ich efekty.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2018 roku, o godzinie 12:00.

Uwaga. W dniu 1 lutego i 1 marca br. odbędą się webinaria (szkolenia on-line) pt. "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?". Informacja zawierająca adres do transmisji na żywo pojawi się na stronie www.rownacszanse.pl na dwa dni przed szkoleniem. Dla zainteresowanych odbędzie się pięć jednodniowych szkoleń "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?" w dniach:

10 lutego – Łódź, Poznań
17 lutego – Kraków, Gdańsk
23 lutego - Warszawa

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Aby zarejestrować się na szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie programu "Równać Szanse".

Szczegółowe informacje o konkursie, zasady i formularze są dostępne na stronie programu "Równać Szanse".


Nabór wniosków w programie "Niepodległa" 

Dofinansowanie można uzyskać na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie, takie jak: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, tworzenie ścieżek edukacyjnych i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne oraz wiele innych.

Nabór do programów na rok 2018 zostanie ogłoszony na początku lutego 2018.

Program dotacyjny "Niepodległa" jest jednym z narzędzi Programu Wieloletniego "Niepodległa". Program Wieloletni jest głównym mechanizmem służącym organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości i ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz wspólnym i rodzinnym świętowaniu.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na stronie programu.

Szczegółowych informacji o programie udziela:
Agnieszka Gajc
agajc@niepodlegla.gov.pl
tel. 22 1822605 

Przeczytaj regulamin programu.