Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

Konkurs grantowy Programu Równać Szanse z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs „100-lecie odzyskania niepodległości” w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin zgłoszeń w konkursie to 4 kwietnia br.

„100-lecie odzyskania niepodległości” to konkurs, w którym młodzi ludzie będą mogli uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadząc działania poruszające tematy istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności.

Motto konkursu: „Ojczyzna jest wokół nas”.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, troskę o lokalne środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje w wysokości do 8,5 tys. zł. na realizację 5-miesięcznych projektów prowadzonych pomiędzy 1 czerwca – 30 listopada 2018 r.

Zgłaszane projekty powinny być realizowane przez minimum 5 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca a 30 listopada 2018 r.). Mogą obejmować szeroką paletę działań, np. kampanie społeczne, konkursy, gry terenowe, festyny, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne itp.

O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundację, domy kultury i biblioteki, które:

 • otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse,
 • mają siedzibę w małych miastach i na terenach wiejskich (do 20 tys. mieszkańców).

Uczestnikami projektów powinni być:

 • młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców),
 • osoby, które brały udział w projektach realizowanych w Programie Równać Szanse w ubiegłych latach (bez względu na wiek).

Projekty można zgłaszać do 4 kwietnia 2018 r. za pomocą panelu wnioskodawcy na stronie: https://rownacszanse.pl/ks22/konkursu_100-lecie_niepodleglosci

Do pobrania:

Zasady konkursu
Wzór formularza wniosku
Kryteria oceny merytorycznej


Infrastruktura Bibliotek 2016–2020: ruszył nabór wniosków!

Instytut Książki ogłosił IV nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Priorytet "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

W ramach priorytetu można starać się o dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek.

Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Termin naboru wniosków upłynie 20 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborze, w tym regulamin i wyjaśnienia, są dostępne na stronie Instytutu Książki.

Kontakt:

Anna Zagórska
a.zagorska@instytut­ksiazki.pl, 12 61 71 911, 694 268 148

Joanna Odolska
j.odolska@instytutksiazki.pl, 12 61 71 912, 694 268 027


Konkurs grantowy "Wspieramy Rozwój"

W konkursie "Wspieramy Rozwój" można uzyskać granty w wysokości od 5000 do 30 000 zł na projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe lub społeczne. Termin składania wniosków to 26 marca br.

Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Wśród uprawnionych wnioskodawców są biblioteki i inne instytucje kultury.

Granty będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 • Nauka i rozwój – projekty przyczyniające się do postępu naukowego, technologicznego, dokonania odkryć naukowych;  
 • Edukacja i sport – projekty przyczyniające się do rozwoju umiejętności, poszerzenia lub zdobycia wiedzy, rozwinięcia pasji i sprawności sportowych;
 • Kultura – projekty przyczyniające się do rozwoju kultury, szerzenia wiedzy na jej temat, popularyzacji wydarzeń kulturalnych,
 • Inicjatywa społeczna – projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności, służące dobru ogółu,
 • 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – projekty promujące patriotyzm, szerzące wiedzę historyczną, wpisujące się w temat obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W każdej z kategorii przewidziane są:

 • dwa granty po maksymalnie 30 tys. zł każdy
 • cztery granty po maksymalnie 20 tys. zł każdy
 • trzy granty po maksymalnie 10 tys. zł każdy
 • sześć grantów po maksymalnie 5 tys. zł każdy 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Grupy Cedrob.

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są przez formularz konkursowy. Termin zgłoszeń to 26 marca br.


Program dotacyjny "Niepodległa" - nabór wniosków

Trwa nabór wniosków w programie dotacyjnym "Niepodległa". Wnioski można składać do do 23 marca do godziny 15:59.

Celem strategicznym programu "Niepodległa" jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

 1. budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne;
 2. upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego;
 3. upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 • wystawy wraz z katalogami;
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne;
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych (pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów);
 • publikacje.

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór w programie potrwa do 23 marca do godziny 15:59.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie programu.

Kontakt:

Agnieszka Gajc
Program „Niepodległa”
22 182 26 05
agajc@niepodlegla.gov.pl


Trwa rekrutacja do XI edycji programu "Seniorzy w akcji"

"Seniorzy w akcji" to konkurs mający na celu wspieranie działań osób starszych na rzecz otoczenia, promocję współpracy międzypokoleniowej i integrację środowiska UTW. Termin zgłoszeń to 19 marca 2018 r.

Konkurs organizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Wspierane są projekty, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

 • angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
 • sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych, - włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
 • uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją (np. biblioteką), która pełni rolę podmiotu aplikującego o grant (tzw. „organizacja wspierająca”). Jedna organizacja lub instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na konkurs.

Minimalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w ramach konkursu, wynosi 6 tys. zł, a maksymalna 12 tys. zł. Uczestnicy konkursu muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Dotacje zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach programu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2018, a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2019.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację/instytucję wspierającą.

Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 19 marca 2018 (do godz. 23:59), korzystając z formularza online dostępnego na stronie www.formularz.seniorzywakcji.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konkursu "Seniorzy w akcji".


Nabór wniosków w programie Rozwój sektorów kreatywnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Rozwój sektorów kreatywnych. Wnioski można składać w terminie do 26 marca 2018 r.

Celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

Przemysły kultury i kreatywne to te sektory gospodarki, których wytwory bazują na potencjale kultury, kreatywności, umiejętnościach, talentach oraz własności intelektualnej. Do sektorów kreatywnych zalicza się m.in. następujące branże: architektura, archiwa i biblioteki, sektor audiowizualny (obejmujący film, gry wideo i multimedia), dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, sztuki performatywne, muzykę, książki i wydawnictwa, radio oraz sztuki wizualne.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

a) działania edukacyjne - wykształcenie odpowiednich zasobów wiedzy i kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem twórców w otoczeniu biznesowym oraz profesjonalizacją kadr zarządzających branżami kreatywnymi (w szczególności w zakresie rozwoju eksportu); podnoszenie świadomości sektora finansów nt. potencjału i specyfiki sektorów kreatywnych (organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, branżowych spotkań sieciujących itp.);
b) budowanie platform i sieci współpracy – stworzenie możliwie trwałych i systemowych warunków do wymiany wiedzy, kontaktów, doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnego działania i prezentowania podmiotów działających w sektorze kreatywnym; budowanie kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz tworzenia centrów kompetencji i promocji polskich sektorów kreatywnych, które mogłyby pełnić funkcje centralnych ośrodków informacji o danej branży; wykorzystanie synergii działań regionalnych ośrodków kreatywności w Polsce, efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów do promocji polskich branż kreatywnych za granicą oraz tworzenie sieci współpracy dla tych z polskich sektorów kreatywnych, które nie są reprezentowane przez żadną organizację zbiorową;
c) projekty badawcze – budowanie wiedzy o sektorach kreatywnych w Polsce oraz monitorowanie ich rozwoju poprzez realizowanie badań;
d) wspieranie eksportu – rozwijanie narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zewnętrznych.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Program Literatura: nabór wniosków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Literatura. Termin składania wniosków to 26 marca.

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych.

Rodzaje kwalifikujących sie zadań:

 • Zadanie nr 1: publikacja utworów literatury polskiej, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
 • Zadanie nr 2: publikacja debiutów literackich polskich autorów, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
 • Zadanie nr 3: publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
 • Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie MKiDN.

Informacji o programie udziela w godzinach 10:00 – 14:00:

Klaudia Muca, (12) 617 19 17, 505 245 779, k.muca@instytutksiazki.pl


Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2018"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór trwa do 14 marca 2018 r. do godz. 12.00.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje w wysokości do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2018 r. a 30 listopada 2019 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i  fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Dofinansowanie można pozyskać na wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projektach młodzi ludzie z małych miejscowości mają rozwijać swoje umiejętności:

 • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń; równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
 • skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu; chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
 • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
 • wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie; ważne jest także, by potrafił publicznie zaprezentować własne działania i ich efekty.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2018 roku, o godzinie 12:00.

Uwaga. W dniu 1 lutego i 1 marca br. odbędą się webinaria (szkolenia on-line) pt. "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?". Informacja zawierająca adres do transmisji na żywo pojawi się na stronie www.rownacszanse.pl na dwa dni przed szkoleniem. Dla zainteresowanych odbędzie się pięć jednodniowych szkoleń "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?" w dniach:

10 lutego – Łódź, Poznań
17 lutego – Kraków, Gdańsk
23 lutego - Warszawa

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Aby zarejestrować się na szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie programu "Równać Szanse".

Szczegółowe informacje o konkursie, zasady i formularze są dostępne na stronie programu "Równać Szanse".