Zdobądź grant na lokalną inicjatywę w konkursie "Lokalni herosi"!

Konkurs realizuje Grupa Eurocash oraz Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Jego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw dotyczących następujących obszarów tematycznych:

  • Ekologia – działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, bądź działania uświadamiające i edukacyjne współzależności między działalnością człowieka a otaczającym go środowiskiem (w skali mikro i makro);
  • Kultura – działania na rzecz uczestnictwa społeczności lokalnych w szeroko pojmowanej kulturze, także poprzez jej tworzenie i współtworzenie;
  • Sport – czynny udział w imprezach sportowych adresowanych do społeczności lokalnych i/lub ich organizację;
  • Przestrzeń wspólna – działania na rzecz stworzenia bądź ulepszenia przestrzeni wspólnych dla społeczności lokalnych, które to przestrzenie powinny służyć poprawie jakości życia mieszkańców lub wzmacnianiu więzi lokalnych;
  • Pomoc – działania na rzecz grup i osób marginalizowanych i defaworyzowanych.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji kulturalno-oświatowych (przedszkola publiczne, szkoły publiczne, instytucje kultury, biblioteki publiczne, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka).

Aby złożyć wniosek, należy nawiązać współpracę z lokalnym przedsiębiorcą - właścicielem sklepu zaopatrywanego przez Grupę Eurocash (m.in. sklepy ABC, Lewiatan, Groszek, Delikatesy Centrum), który będzie partnerem w realizacji projektu.

W konkursie zostanie przyznanych 100 grantów: jeden w wysokości 100 tys zł, 10 - w wysokości do 50 tys. zł oraz 89 w wysokości do 10 tys. zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lipca 2018 r., następnie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a 15 sierpnia rozpocznie się internetowe głosowanie.

ealizacja inicjatyw przewidziana jest od grudnia 2018 do sierpnia 2019 r. 

Zachęcamy do udziału w konkursie i aplikowania o granty. Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl.