Trwa rekrutacja do XI edycji programu "Seniorzy w akcji"

Konkurs organizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Wspierane są projekty, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

  • angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
  • sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych, - włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
  • uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją (np. biblioteką), która pełni rolę podmiotu aplikującego o grant (tzw. „organizacja wspierająca”). Jedna organizacja lub instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na konkurs.

Minimalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w ramach konkursu, wynosi 6 tys. zł, a maksymalna 12 tys. zł. Uczestnicy konkursu muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Dotacje zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach programu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2018, a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2019.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację/instytucję wspierającą.

Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 19 marca 2018 (do godz. 23:59), korzystając z formularza online dostępnego na stronie www.formularz.seniorzywakcji.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konkursu "Seniorzy w akcji".