Program dotacyjny "Niepodległa" - nabór wniosków

Celem strategicznym programu "Niepodległa" jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

  1. budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne;
  2. upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego;
  3. upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  • wystawy wraz z katalogami;
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne;
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  • tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych (pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów);
  • publikacje.

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór w programie potrwa do 23 marca do godziny 15:59.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie programu.

Kontakt:

Agnieszka Gajc
Program „Niepodległa”
22 182 26 05
agajc@niepodlegla.gov.pl