Para-buch! Książka w ruch! – pytania i odpowiedzi

Kim mogą być wolontariusze zaangażowani przez bibliotekę do pomocy przy projekcie? 

Zachęcamy do poszukania w otoczeniu biblioteki osób posiadających wiedzę w jakiejś wybranej dziedzinie spośród tych, których dotyczy projekt, np. z zakresu nauk ścisłych, techniki, fizyki, biologii, technologii itp. Może to być osoba młoda (ucząca się), senior (np. emerytowany nauczyciel), osoba pracująca, przedsiębiorca, rzemieślnik, czy osoba pasjonująca się jakimś tematem. Zachęcamy do docierania do takich osób, które z biblioteką dotychczas nie współpracowały, bo np. zajmują się tamatami, które nie były jeszcze podejmowane przez bibliotekę w jej działaniach edukacyjnych. Może to być np. inżynier, pszczelarz, zegarmistrz, lekarz, pielęgniarka, właściciel tartaku itp. Mogą to być też rodzice dzieci biorących udział w spotkaniach.

Czy wolontariusz musi być zatrudniony na cały czas realizacji projektu?

Nie. Zgodnie z regulaminem projektu zgłaszająca się biblioteka powinna zadeklarować zaangażowanie w działania projektowe przynajmniej jednej osoby w charakterze wolontariusza. Nie musi to być osoba zaangażowana na cały czas realizacji projektu. Może to być kilka osób, np. osoba znająca się na temacie pszczelarstwa uczestniczy w spotkaniu lub spotkaniach wokół książki poświęconej pszczołom (jej rola może polegać na czytaniu dzieciom książki, opowiadaniu ciekawostek czy pokazywaniu dzieciom różnych akcesoriów związanych z tematem pszczelarstwa).

Zachęcamy jednak do znalezienia jednej osoby, która zaangażuje się w projekt nieco bardziej (niż np. tylko na jedno spotkanie) – takiej, która będzie wspierać bibliotekę w organizacji spotkań i np. pomagać w realizacji różnych działań edukacyjnych lub animacyjnych (gier, zabaw, eksperymentów) towarzyszących czytaniu ksiażek. Taka osoba mogłaby też zachęcać inne osoby, by przyszły na spotkanie i podzieliły się swoją wiedzą. Dlatego proponujemy takiemu wolontariuszowi udział w szkoleniu organizowanym w ramach projektu lub przynajmniej w jego części dotyczącej pracy z małymi dziećmi.

Czy wolontariusz jest zobowiązany do tego, by uczestniczyć w dwudniowym szkoleniu organizowanym w ramach projektu?

Nie zobowiązujemy wolontariuszy do uczestnictwa w pełnym szkoleniu. Zachęcamy do tego, by takie osoby wzięły udział w części szkolenia dotyczącej prowadzenia spotkań czytelniczych oraz pracy z małymi dziećmi. Jeśli udział w szkoleniu wolontariusza nie byłby możliwy, w szkoleniu mogą wziąć udział dwie osoby będące pracownikami biblioteki i przekazać zdobytą na szkoleniu wiedzę wolontariuszom. W rekomendowanym przez nas wariancie (gdy wolontariusz uczestniczy w części szkolenia): w pierwszym dniu szkolenia biorą w nim udział dwie osoby z biblioteki, a w drugim: jedna osoba z biblioteki oraz wolontariusz/wolontariuszka.

Gdzie odbędą się szkolenia? Kto pokrywa koszt udziału?

Szkolenia odbędą się w mieście wojewódzkim (właściwym dla bibliotek z danego województwa) – w wojewódzkiej bibliotece publicznej lub w innym miejscu możliwie dogodnym dla bibliotek. Koszt udziału w szkoleniu (wyżywienie i zakwaterowanie, jeśli jest potrzebne) pokrywają organizatorzy (FRSI), koszt dojadu na szkolenie pokrywa biblioteka.

Czy biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymają książki do wykorzystania w czasie spotkań czytelniczych?

W ramach projektu nie planujemy dostaw książek do bibliotek. Biblioteki otrzymają od nas listę książek rekomendowanych do wykorzystania w czasie spotkań. Na liście znajdą się książki dostępne obecnie na rynku, wydane w latach 2015-2019. Biblioteki będą mogły kupić wybrane przez siebie książki lub wykorzystać już posiadane pozycje ze swoich zbiorów. 

W projekcie przewidujemy kilka dodatkowych działań (m.in. konkurs z nagrodami), o których informacje przekażemy w póżniejszym terminie. W ramach współpracy z Fundacją Powszechnego Czytania staramy się też pozyskać wybrane książki w celu przekazania ich bibliotekom, które wezmą udział w projekcie.

Czy klub czytelniczy musi działać w bibliotece w formie zorganizowanej?

Nie jest to konieczne. Biblioteka powinna zorganizować średnio 2 spotkania czytelnicze przez łączny okres 5 miesięcy (w sumie 10 spotkań). Zależy nam na tym, by uzyskać od bibliotek jak najwięcej informacji i materiałów, które pozwolą nam promować projekt oraz działania bibliotek, które wezmą w nim udział. Warto więc, by rola biblioteki organizującej spotkania czytelnicze była bardzo wyraźnie zaakcentowana (np. spotkania odbywają się w bibliotece, a nie w zaprzyjaźnionym przedszkolu) i by została zachowana identyfikacja projektu (nazwa, cele, grantodawca itp.). Można zatem organizować spotkania pod hasłem "Para-buch! Książka w ruch!", można też używać indywidualnych określeń (np. "kluby małych odkrywców itp.) z zachowaniem identyfikacji projektowej.

Jakich informacji będziemy potrzebować od bibliotek biorących udział w projekcje na jego podsumowanie?

Będą nam potrzebne dane liczbowe: liczba przeprowadzonych spotkań, liczba dzieci biorących w nich udział i liczba zaangażowanych wolontariuszy (a także kto był wolontariuszem). Poprosimy o zdjęcia ze spotkań (udostępnimy niezbędną dokumentację dotyczacą zgód na wykorzystanie wizerunku) i wszelkie informacje, które pozwolą nam promować projekt i przygotować jego kontynuację.