Nabór wniosków w programie Rozwój sektorów kreatywnych

Celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

Przemysły kultury i kreatywne to te sektory gospodarki, których wytwory bazują na potencjale kultury, kreatywności, umiejętnościach, talentach oraz własności intelektualnej. Do sektorów kreatywnych zalicza się m.in. następujące branże: architektura, archiwa i biblioteki, sektor audiowizualny (obejmujący film, gry wideo i multimedia), dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, sztuki performatywne, muzykę, książki i wydawnictwa, radio oraz sztuki wizualne.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

a) działania edukacyjne - wykształcenie odpowiednich zasobów wiedzy i kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem twórców w otoczeniu biznesowym oraz profesjonalizacją kadr zarządzających branżami kreatywnymi (w szczególności w zakresie rozwoju eksportu); podnoszenie świadomości sektora finansów nt. potencjału i specyfiki sektorów kreatywnych (organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, branżowych spotkań sieciujących itp.);
b) budowanie platform i sieci współpracy – stworzenie możliwie trwałych i systemowych warunków do wymiany wiedzy, kontaktów, doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnego działania i prezentowania podmiotów działających w sektorze kreatywnym; budowanie kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz tworzenia centrów kompetencji i promocji polskich sektorów kreatywnych, które mogłyby pełnić funkcje centralnych ośrodków informacji o danej branży; wykorzystanie synergii działań regionalnych ośrodków kreatywności w Polsce, efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów do promocji polskich branż kreatywnych za granicą oraz tworzenie sieci współpracy dla tych z polskich sektorów kreatywnych, które nie są reprezentowane przez żadną organizację zbiorową;
c) projekty badawcze – budowanie wiedzy o sektorach kreatywnych w Polsce oraz monitorowanie ich rozwoju poprzez realizowanie badań;
d) wspieranie eksportu – rozwijanie narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zewnętrznych.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.