Konkurs grantowy "Na dobry początek!"

Celem Konkursu jest:
1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z
ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez
realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym,
2) wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
wpływających na:
a) interakcję między dziećmi,
b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
c) kreatywność,
d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem
specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
3) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego Projektu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat;
  • zakup pomocy dydaktycznych;
  • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektem;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
  • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.