Konkurs grantowy "Na 100 Niepodległa"

Celem Konkursu jest:
1) wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli, zachęcenie do odnowienia lub nawiązania więzi międzypokoleniowych;
2) zachęcenie dzieci i młodzieży do działań zwiększających poziom ich wiedzy dotyczącej historii Polski;
3) zachęcenie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do tworzenia inspirujących zadań, które zapoznają z tradycją, inspirują do uczczenia miejsc pamięci, przypominają okoliczności historycznych wydarzeń lokalnych, bądź ogólnopolskich.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji,państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek:
1) Ścieżka I: projekty w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedze historyczną na temat Polski (grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat , które są objęte edukacją szkolną). Wygrywa najlepszych 55 projektów, które zostaną dofinansowane każdy w kwocie do 10 000,00 złotych.
2) Ścieżka II: przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym (grupa docelowa dzieci i młodzież od 7 do 18 lat).Wygrywa najlepszych 5 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 120 000,00 złotych.

Realizacja Projektów może odbywać się od 13 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

1) przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
2) zakup sprzętu i wyposażenia związanego z prowadzonym Projektem;
3) cykliczne imprezy okolicznościowe;
4) jednorazowe imprezy okolicznościowe;
5) koordynacje i zarządzanie projektem w kwocie nie przekraczającej 5% budżetu projektu.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na;
1) inwestycje (w tym budowy placów zabaw jako główny element projektu);
2) remonty;
3) bieżącą działalność instytucji.

Wnioski można składać do 16 lutego 2018 roku przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Generatora Wniosków. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.