Inkubator pomysłów wspierających osoby zależne - zgłoś pomysł do 25 października!

Konkurs realizuje Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" wraz Gminą Miasta Gdynia, m.st. Warszawą oraz ECORYS Polska sp. z o.o.,  w ramach projektu grantowego "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych".

Możliwa maksymalna kwota jednego udzielonego w konkursie grantu wynosi 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Przewidywana, średnia kwota jednego udzielonego grantu wynosi 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych). 

Do udziału w naborze do inkubatora pomysłów jako pomysłodawcy (potencjalni innowatorzy) uprawnione są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (np. organizacje pozarządowe, instytucje publiczne), a także grupy nieformalne (np. grupy sąsiedzkie, partnerstwa lokalne), reprezentujące wszystkie sektory i branże, zarówno mające na co dzień bezpośredni kontakt z osobami zależnymi i dedykowanymi im usługami (np. opiekunowie takich osób, pracownicy instytucji opiekuńczych), jak i niezwiązane na co dzień z tym obszarem, ale mające pomysł na dotyczącą go innowację i chcące go rozwijać w ramach inkubatora.

Jest to już trzeci nabór w ramach tego konkursu. Tematy priorytetowe obecnego naboru to:

  • rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi w swoim środowisku;
  • wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku przy niewielkich nakładach finansowych;
  • rozwiązania przeciwdziałające osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych lub łagodzące jego skutki;
  • rozwiązania pozwalające na czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem emocjonalnym;
  • umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do systematycznego leczenia i terapii;
  • budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza online w terminie do 25 października br.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: http://www.innowacjespoleczne.org.pl.