"Decydujesz, pomagamy" - nabór do VI edycji programu

.W ramach programu teren Polski podzielony został na 125 mikroregionów (patrz: mapa poniżej). W każdym mikroregionie przekazane zostaną maksymalnie trzy granty organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, spółdzielniom socjalnym lub grupom nieformalnym (aplikującym z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną), działającym na rzecz lokalnej społeczności.

W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień:

  • wspierania lokalnej aktywności,
  • działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego w tym działań związanych ze zmniejszeniem ilości wykorzystywanego plastiku i recyclingu, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności,
  • edukacji dzieci i młodzieży - kształtowania umiejętności miękkich,
  • ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

W pierwszym etapie wszystkie wnioski poddane będą ocenie formalnej. Jeśli przejdą ją pozytywnie, zostaną poddane ocenie merytorycznej, a następnie rozpatrzone przez Komisję Grantową, która wyłoni maksymalnie 3 najlepsze projekty w każdym ze 125 obszarów w oparciu o przedstawione niżej kryteria.

O tym, jakie dofinasowanie otrzyma każdy z projektów, zdecydują klienci Tesco, głosując na jedną z najlepszych inicjatyw w każdym mikroregionie. Głosowanie potrwa miesiąc (17.06 – 14.07.2019 r.).

Wnioski można składać do 29 kwietnia 2019 roku (do godz. 17:00) za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

Szczegółowe informacje oraz regulamin VI edycji programu są dostępne na stronie www.tesco.pl/pomagamy/.