11. edycja konkursu grantowego "Na dobry początek!"

Celem Konkursu jest:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących gminy do 20 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym,

2) wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:

a) interakcję między dziećmi,
b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
c) kreatywność,
d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
  • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

Projekty można składać w dwóch ścieżkach:

I ścieżka 

  • dotyczy dzieci  uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
  • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
  • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka 

  • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
  • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
  • umożliwienie dostępu do edukacji.

Wnioski można składać do 23 września br. Wyniki zostaną ogłoszone 16 listopada br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/o-konkursie